Những công việc tư vấn xây dựng tổng hợp từ khảo sát móng cho tới cải tạo nền, xin hãy tin tưởng giao cho chúng tôi!

Thời gian làm việc 9:00 - 19:00〔Trừ Chủ nhật và ngày lễ〕

Sử dụng Bản đồ địa hình lập thể màu đỏ Bằng sáng chế Air Asia số 4272146

i-Construction
Ứng dụng hệ thống xây dựng i-Construction,
sáng kiến mới của Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng,
Giao thông và Du lịch Nhật Bản
Tháng 11 năm 2015, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã có tuyên bố triển khai sáng kiến mới i-Construction, ứng dụng IT nhằm nâng cao hiệu quả thi công tại công trường xây dựng. Ngày 30 tháng 3 năm 2016, phương châm thực hiện “Ứng dụng toàn diện IT trong lĩnh vực xây dựng” được công bố, và 15 tiêu chuẩn mới như tiêu chuẩn tính toán sử dụng dữ liệu 3D được cập nhật từ tháng 04 năm 2016. Công ty Usami Kogyo đã chuẩn hóa việc thi công sử dụng IT. Chúng tôi nhắm đến việc nâng cao hiệu suất vượt trội trong lĩnh vực xây dựng, cũng như nâng cao hiệu quả làm việc tổng thể của từng kỹ thuật viên.